cá trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Vẫn còn cơ hội để không chỉ mang đàn trở lại mà còn đánh bắt được nhiều hơn nuôi sống nhiều người hơn so với hiện tại.

We still have an opportunity to not only bring the fish back but to actually get more fish that can feed more people than we currently are now.

ted2019

Manu đóng một chiếc tàu và được con kéo cho đến khi chiếc tàu tấp trên một ngọn núi trong dãy Hy Mã Lạp Sơn.

Manu builds a boat, which the fish pulls until it is grounded on a mountain in the Himalayas.

jw2019

lớn kìa!

Big gooberfish!

OpenSubtitles2018. v3

Việc học hỏi Kinh-thánh nhân và các ấn phẩm của Hội có thể giúp bạn biết rõ Đức Giê-hô-va hơn.

(Psalm 25:4) Personal study of the Bible and of the Society’s publications can help you become better acquainted with Jehovah.

jw2019

Lập kế hoạch ảo về phẫu thuật và hướng dẫn sử dụng công cụ in 3D được nhân hóa đã được áp dụng cho nhiều lĩnh vực phẫu thuật bao gồm thay thế toàn bộ và tái tạo xương sọ với thành công lớn.

Virtual planning of surgery and guidance using 3D printed, personalized instruments have been applied to many areas of surgery including total joint replacement and craniomaxillofacial reconstruction with great success.

WikiMatrix

Các nhân bị xuất hiện trong các YouTube Poop đôi khi cố gắng gỡ video của YouTube Pooper xuống vì mội dung người lớn và phỉ báng xuất hiện phổ biến trong đó, đặc biệt nếu các video đó có nhiều khán giả là trẻ em.

Individuals involved in YouTube Poops sometimes make efforts to take YouTube Poopers’ videos down because mature and defamatory content is prevalent in them, especially if they have a large audience of children watching their work.

WikiMatrix

Các bài tập tham gia của nhân viên cho phép các nhóm tạo ra các giải pháp có ý nghĩa đối với họ, với tác động trực tiếp đến các nhân, nhóm và tổ chức.

Employee engagement exercises allow teams to create solutions that are meaningful to them, with direct impact on the individuals, the team and the organization.

WikiMatrix

Nếu bạn nhận được email đáng ngờ yêu cầu bạn cung cấp thông tin nhân hoặc tài chính thì đừng trả lời hoặc nhấp vào bất kỳ liên kết nào trong thư.

If you receive a suspicious email that asks you for personal or financial information, don’t reply or click on any links in the message.

support.google

Liên Hiệp Quốc công nhận quyền tự vệ, Chương VII, Điều 51 của Hiến chương Liên Hiệp Quốc quy định như sau: Điều 51: Không có điều nào trong Hiến chương hiện hành làm giảm quyền sở hữu tập thể hoặc tự vệ nhân nếu một cuộc tấn công vũ trang xảy ra chống lại một thành viên của Liên hợp quốc, cho đến khi Hội đồng Bảo an thực hiện các biện pháp cần thiết để duy trì hòa bình và an ninh quốc tế.

Article 51 of the UN Charter states the following: Article 51: Nothing in the present Charter shall impair the inherent right of collective or individual self-defense if an armed attack occurs against a member of the United Nations, until the Security Council has taken the measures necessary to maintain international peace and security.

WikiMatrix

“(Console) port” là một trò chơi ban đầu được thực hiện cho một console (giống như Wii hay Xbox 360) trước khi một phiên bản giống hệt nhau được tạo ra có thể được chơi trên một máy tính nhân hoặc bất kỳ nền tảng console khác.

“(Console) port” is a game that was originally made for a console (such as Wii or Xbox 360) before an identical version is created which can be played on a personal computer or any other console.

WikiMatrix

nhân Sintashta và Corded Ware đều có tỷ lệ tổ tiên tương đối cao hơn từ những người nông dân sớm ở Trung Âu, và cả hai đều khác biệt rõ rệt ở tổ tiên như vậy từ dân số của nền văn hóa Yamnaya và hầu hết các nhân của nền văn hóa Poltavka trước Sintashta cùng một vùng địa lý.

Sintashta individuals and Corded Ware individuals both had a relatively higher ancestry proportion derived from the early farmers of Central Europe, and both differed markedly in such ancestry from the population of the Yamnaya Culture and most individuals of the Poltavka Culture that preceded Sintashta in the same geographic region.

WikiMatrix

Chúng ta, với tư cách là nhân và toàn thể các tín hữu, có còn gây gổ và tranh chấp và “theo sự đoàn kết mà luật pháp vương quốc thượng thiên đòi hỏi” không?

Are we individually and as a people free from strife and contention and united “according to the union required by the law of the celestial kingdom”?

LDS

Sự suy giảm của loài là đột ngột; vào năm 1871, một thuộc địa sinh sản được ước tính chứa hơn một trăm triệu con chim, nhưng thể cuối cùng trong loài đã chết vào năm 1914.

The decline of the species was abrupt; in 1871, a breeding colony was estimated to contain over a hundred million birds, yet the last individual in the species was dead by 1914.

WikiMatrix

Hơn nữa, những thay đổi về mức độ trầm trọng mụn trứng liên quan rất nhiều đến việc bị căng thẳng ngày càng nhiều, người ta cho rằng tình trạng căng thẳng xúc cảm do các yếu tố bên ngoài có thể ảnh hưởng đáng kể đối với mụn trứng .

Furthermore, changes in acne severity correlate highly with increasing stress, suggesting that emotional stress from external sources may have a significant influence on acne .

EVBNews

Trang View and News của Na-uy tường thuật lại là kể từ hôm thứ ba, hầu hết số chết đã biến mất, có lẽ chúng bị lùa ra biển bởi các cơn thuỷ triều và gió .

Views and News from Norway reports that as of Tuesday, most of the dead fish were gone, perhaps pushed out to sea by tides and winds .

EVBNews

Thay vì làm việc đó, chúng tôi phát triển ra que thức ăn của mà bạn có thể dùng để cho ăn.

Instead of doing that actually, we’ve developed some fish sticks that you can feed the fish.

ted2019

Kiplinger xuất bản các tạp chí về tài chính nhân.

Kiplinger publishes magazines on personal finance.

WikiMatrix

Nếu bạn làm được, thì ai cũng có thể nhìn bạn là một thể.

If you can do that, it’ll help other people see you that way, too .

ted2019

Trong khi vẫn còn đang quay Toma Lá, Dá , Adriana đồng thời cũng quay trong chuỗi phim ngắn, Dalva e Herivelto – Uma Canção de Amor, với vai ca sĩ Dalva de Oliveira.

While still recording Toma Lá, Dá Cá, Adriana recorded the miniseries, Dalva e Herivelto – Uma Canção de Amor, playing singer Dalva de Oliveira .

WikiMatrix

Theo khiếu nại, các hoạt động của Acxiom đã tạo ra những hành vi thương mại không công bằng và lừa dối vì “Acxiom đã tuyên bố công khai niềm tin của mình rằng các nhân nên có thông báo về việc sử dụng thông tin về chúng như thế nào và có những lựa chọn về việc phổ biến đó và tuyên bố rằng nó không cho phép khách hàng để cung cấp thông tin không công khai cho các nhân “, nhưng Acxiom tiếp tục bán thông tin cho khái niệm Torch mà không cần có sự đồng ý, khả năng chọn không tham gia hoặc cung cấp thông báo cho người tiêu dùng bị ảnh hưởng.

According to the complaint, Acxiom’s activities constituted unfair and deceptive trade practices, as “Acxiom has publicly represented its belief that individuals should have notice about how information about them is used and have choices about that dissemination, and has stated that it does not permit clients to make non-public information available to individuals“, yet Acxiom proceeded to sell information to Torch Concepts without obtaining consent, an ability to opt out, or furnishing notice to the affected consumers.

WikiMatrix

Nếu các bạn nhớ lại những năm đầu của thế kỷ trước, đã có một trường hợp biệt, rất nhiều cuộc tranh cãi và thái độ tồi tệ giữa những người tin vào Mendel, và những người tin vào Darwin.

If you look back at the early years of the last century, there was a standoff, a lot of bickering and bad feeling between the believers in Mendel, and the believers in Darwin.

ted2019

Sông Murray đã bị suy kiệt về một cách đáng kể từ khi ngưới Âu đến định cư, chủ yếu là do con người tiến hành điều khiển nguồn nước, hầu hết các hệ thủy sinh của sông bao gồm các loài bản địa nay đã tuyệt chủng hoặc trở thành loài hiếm và có nguy cơ tuyệt chủng.

The health of the Murray River has declined significantly since European settlement, particularly due to river regulation, and much of its aquatic life including native fish are now declining, rare or endangered.

WikiMatrix

Chúng tôi đang nói chuyện về chuyện an ninh nhân.

We’re talking with folks about the matter of personal safety.

jw2019

Còn về phương diện nhân, chúng ta bị bệnh tật, đau đớn, mất người thân.

And as individuals, we get sick, we suffer, we lose loved ones in death.

jw2019

Bộ láng (Lepisosteiformes) Loài láng lớn nhất, và lớn nhất ở Bắc Mỹ, là Atractosteus spatula.

Gars (Lepisosteiformes) The largest of the gar, and the largest entirely freshwater fish in North America, is the alligator gar (Atractosteus spatula).

WikiMatrix