chị trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

• Làm thế nào chúng ta có thể biểu lộ lòng quan tâm nhân từ đối với các anh chị cao tuổi?

• How can we show tender regard for aging fellow worshippers?

jw2019

Các chị em cũng sẽ mỉm cười khi nhớ tới câu này: “Vua sẽ trả lời rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn nầy của anh em ta, ấy là đã làm cho chính mình ta vậy” (Ma Thi Ơ 25:40).

You will also smile as you remember this verse: “And the King shall answer and say unto them, Verily I say unto you, Inasmuch as ye have done it unto one of the least of these my brethren, ye have done it unto me” (Matthew 25:40).

LDS

Thưa các Anh Chị Em, Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn đã công bố bản báo cáo sau đây liên quan đến sự tăng trưởng và hiện trạng của Giáo Hội tính đến ngày 31 tháng 12 năm

Brothers and sisters, the First Presidency has issued the following report concerning the growth and status of the Church as of December 31, 2002:

LDS

Các anh chị em có thể tạo ra một bầu không khí để thúc đẩy sự tăng trưởng, nuôi dưỡng và bảo vệ; nhưng các anh chị em không thể ép buộc hay cưỡng chế: các anh chị em phải chờ đợi sự tăng trưởng” (“Candle of the Lord,” Ensign, tháng Giêng năm 1983, 53).

You can create a climate to foster growth, nourish, and protect; but you cannot force or compel: you must await the growth” (“Candle of the Lord,” Ensign, Jan. 1983, 53).

LDS

Đừng quên là em nợ chị những gì.

Do not forget what you owe me.

OpenSubtitles2018. v3

Các anh chị em là con của Thượng Đế Đức Chúa Cha Vĩnh Cửu và có thể trở thành giống như Ngài6 nếu các anh chị em có đức tin nơi Vị Nam Tử của Ngài, hối cải, tiếp nhận các giáo lễ, tiếp nhận Đức Thánh Linh, và kiên trì đến cùng.7

You are a child of God the Eternal Father and may become like Him6 if you will have faith in His Son, repent, receive ordinances, receive the Holy Ghost, and endure to the end.7

LDS

Kinh nghiệm của Sép-na dạy anh chị điều gì về sự sửa dạy đến từ Đức Chúa Trời?

What has Shebna’s experience taught you about God’s discipline?

jw2019

13 Sau khi nghe một bài giảng tại hội nghị vòng quanh, một anh và người chị ruột của mình nhận ra rằng họ cần phải điều chỉnh cách đối xử với người mẹ sống riêng ở nơi khác đã bị khai trừ sáu năm.

13 After hearing a talk at a circuit assembly, a brother and his fleshly sister realized that they needed to make adjustments in the way they treated their mother, who lived elsewhere and who had been disfellowshipped for six years.

jw2019

Chị của Bill đã nhận xét một cách ngắn gọn: “Tôi nghĩ rằng cha mẹ tôi rất phi thường.

In summary, Bill’s sister observed: “I think my parents are extraordinary.

LDS

Sterling Nesbitt et al. (2009), dùng những đặc điểm của chi khủng long Tawa phát hiện Cryolophosaurus không nằm trong Dilophosauridae hay Neotheropoda Averostra mà là nhóm chị em của một nhánh gồm Dilophosauridae và Averostra.

Sterling Nesbitt et al. (2009), using the characters of Tawa found Cryolophosaurus to be a neither dilophosaurid nor averostran neotheropod but instead the sister group of a clade composed of dilophosaurids and averostrans.

WikiMatrix

Khi biết rằng các chị em có được lịch sử đầy vinh quang đó, tôi cảm thấy gánh nặng trách nhiệm về lời mời này của Chủ Tịch Monson để ngỏ lời cùng các chị em.

Knowing that you have that glorious history, I felt the weight of this invitation from President Monson to speak to you.

LDS

Chị nói kiếm này của…

You said this sword belongs to…

OpenSubtitles2018. v3

Anh Cả Nash nhận thấy liền nói: ‘… Thế mà chị còn đang mỉm cười khi chúng ta nói chuyện.’

“… ’And yet,’ Elder Nash noted, ‘you are smiling as we talk.’

LDS

1 Anh chị có quen người nào đã ngưng rao giảng không?

1 Are you acquainted with anyone who has become inactive?

jw2019

Quyết định để thay đổi thuộc vào chính các anh chị em, và chỉ một mình các anh chị em mà thôi.

The decision to change is yours—and yours alone.

LDS

Các anh chị em có thể cảm thấy được soi dẫn để mời một người cụ thể chia sẻ —có lẽ bởi vì người ấy có một quan điểm mà những người khác có thể được hưởng lợi khi nghe người ấy chia sẻ.

You may feel inspired to invite a specific person to share—perhaps because he or she has a perspective that others could benefit from hearing.

LDS

Có lẽ giống như một số anh chị em, bạn tôi đã hỏi câu hỏi thật sâu sắc mà đã được diễn đạt trong bài hát của Hội Thiếu Nhi “Cha Thiên Thượng ơi, Cha có thật sự hiện hữu không?”

My friend, like perhaps some of you, asked the question so poignantly phrased in the Primary song: “Heavenly Father, are you really there?”

LDS

Ở vị trí này, chị có thấy khó xử không?

Is that a difficult position for you ?

ted2019

Chị Divya.

Sister divya.

QED

Mẹ muốn biết… bối cảnh lúc Diane nói cho con là chị ấy đã hoàn thành không?

Do you want to know… how Diane told me she finished?

OpenSubtitles2018. v3

Chị rất đồng ý với lời Châm-ngôn: “Phước-lành của Đức Giê-hô-va làm cho giàu-có; Ngài chẳng thêm sự đau lòng gì lẫn vào” (Châm-ngôn 10:22).

She wholeheartedly agrees with the words of the Proverb that says: “The blessing of Jehovah —that is what makes rich, and he adds no pain with it.” —Proverbs 10:22.

jw2019

Thưa các anh chị em, tôi biết các anh chị em sẽ đồng ý với tôi rằng đây là một đại hội mang lại nhiều cảm ứng nhất.

My brothers and sisters, I know you will agree with me that this has been a most inspiring conference.

LDS

Cảm ơn chị.

Thank you.

OpenSubtitles2018. v3

* Các anh chị em nghĩ tại sao tác giả gồm vào những sự kiện hay những đoạn này?

* Why do you think the writer included these events or passages?

LDS

Các anh chị em thêm sức mạnh lớn cho Giáo Hội khi các anh chị em sử dụng chứng ngôn, các tài năng, khả năng, sức mạnh và nghị lực của mình để xây đắp vương quốc trong các tiểu giáo khu và chi nhánh của các anh chị em.

You add great strength to the Church when you use your testimony, talents, abilities, and energy to build the kingdom in your wards and branches.

LDS