chỉnh sửa trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Bạn có thể đặt hoặc chỉnh sửa tùy chọn cài đặt về thuế của mình trong Ad Manager.

You can set or edit your tax settings in Ad Manager .

support.google

Để chỉnh sửa phần mở rộng về chú thích, hãy làm theo các bước sau:

To edit a callout extension, follow these steps:

support.google

Bài viết này đề cập đến cách tạo, chỉnh sửa cũng như xóa các nhóm sản phẩm.

This article covers how to create product groups, plus how to edit and remove them.

support.google

Hai phiên bản chỉnh sửa lại của bài hát được phát hành vào tháng 2 năm 2012.

Two revised versions of the song were released in February 2012.

WikiMatrix

Sự khủng khiếp của chiến tranh Việt Nam được tôi ghi lại không cần phải chỉnh sửa.

The horror of the Vietnam war recorded by me did not have to be fixed.

WikiMatrix

Nếu chúng tôi chưa xem xét nội dung mà bạn đã chỉnh sửa, bạn sẽ thấy:

If we haven’t reviewed your edits, you’ll see :

support.google

Để chỉnh sửa tùy chọn quảng cáo của bên thứ ba:

To edit your third-party ads preferences:

support.google

Một người bạn của Rauch chỉ trích chương trình chỉnh sửa cảnh đó.

A friend of Rauch criticized the program for the editing of that certain scene.

WikiMatrix

Bạn không thể chỉnh sửa và tải video lên từ trình duyệt dành cho thiết bị di động.

Editing and uploading aren’t possible on mobile web browsers .

support.google

Người nhận không cần phải có Tài khoản Google để xem hoặc chỉnh sửa tệp.

Recipients don’t need to have a Google Account to see or edit the file.

support.google

Thế là một công cụ như phần mềm chỉnh sửa văn bản cho gene ra đời.

The result is basically a word processor for genes .

ted2019

Chỉnh sửa quảng cáo chỉ tạo cuộc gọi điện thoại hoặc tiện ích cuộc gọi của bạn.

Edit your call-only ad or call extension .

support.google

Trình chỉnh sửa báo cáo Google Ads hiện đã hỗ trợ các thuộc tính của khách sạn.

The Google Ads Report Editor now supports khách sạn attributes .

support.google

Và chương trình có sẵn để chỉnh sửa

And that program is available for editing

QED

Chỉnh sửa của bạn sẽ chỉ hiển thị với bạn.

Your edits are only visible to you.

support.google

Tự động tổ chức dữ liệu của bạn thành hàng và cột để chỉnh sửa hàng loạt

Automatically organizes your data into rows and columns for bulk edits

support.google

Để thêm nhiều tiện ích giá, hãy xem Thêm hoặc chỉnh sửa hàng loạt tiện ích giá.

To add many price extensions, see Add or edit price extensions in bulk.

support.google

Cách thêm, chỉnh sửa và xóa vị trí

How to add, edit, and remove placements

support.google

Bạn cũng có thể thực hiện chỉnh sửa nội tuyến mà không cần sao chép lần hiển thị.

You can also make edits inline without copying the expression .

support.google

Trong bảng chỉnh sửa, nhấp vào “Hiển thị vi phạm”

In the edit panel, click “ Show Violations ”

support.google

Để kích hoạt Google Tín hiệu, bạn cần có Quyền chỉnh sửa đối với thuộc tính liên quan.

To activate Google signals, you need Edit permission for the relevant property.

support.google

Nó có thể được chỉnh sửa và cấy lại vào não người

It can be altered and re- implanted in human brain again

opensubtitles2

Các thứ nguyên Search Ads 360 cũng có sẵn khi bạn tạo hoặc chỉnh sửa phân đoạn:

SA360 dimensions are also available when you create or edit segments :

support.google

Để chỉnh sửa các thông số đã đăng ký:

To edit registered parameters:

support.google

Bạn phải có quyền Chỉnh sửa đối với thuộc tính.

You must have Edit permission for the property.

support.google