lá trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Tôi gọi sườn nướng cùng 6 miếng gà xào chanh. À thực ra là 8 miếng.

I would like the grilled rib steak with 6 pieces of lemon chicken, actually 8 pieces .

QED

Tôi kêu gọi mỗi chủ tịch đoàn nhóm túc số Chức Tư Tế A Rôn một lần nữa hãy giơ cao cờ tự do và tổ chức cùng dẫn đầu các đạo quân của mình.

I call on every Aaronic Priesthood quorum presidency to once again raise the title of liberty and organize and lead your battalions.

LDS

Anh nói rằng anh đã bỏ ra nhiều năm để “nhai thuốc và chửi thề.”

He says he spent many years “chewin’ and cussin.’”

LDS

Đó chủ yếu là vì quan điểm đặt nền tảng trên Kinh Thánh của các Nhân Chứng về những vấn đề như tiếp máu, trung lập, hút thuốc , và đạo đức.

This is mainly because of the Witnesses’ Bible-based position on such matters as blood transfusions, neutrality, smoking, and morals.

jw2019

Trong khi vẫn còn đang quay Toma , Dá Cá, Adriana đồng thời cũng quay trong chuỗi phim ngắn, Dalva e Herivelto – Uma Canção de Amor, với vai ca sĩ Dalva de Oliveira.

While still recording Toma , Dá Cá, Adriana recorded the miniseries, Dalva e Herivelto – Uma Canção de Amor, playing singer Dalva de Oliveira.

WikiMatrix

Nếu là nhiều năm về trước, chúng tôi sẽ phẫu thuật để sửa chữa hoặc cắt bỏ lách.

Years ago, we would have operated to repair or remove the spleen.

jw2019

Màu xanh cây có nghĩa là học sinh đã đạt đến trình độ thành thạo.

Green means the student’s already proficient.

ted2019

Ashigaru giáp khác nhau tùy thuộc vào khoảng thời gian, từ không có áo giáp để bọc thép tốt và có thể bao gồm nón được gọi là jingasa làm bằng sơn mài cứng da hoặc sắt, cuirasses (DO), mũ bảo hiểm (kabuto), mũ trùm bọc thép (tatami Zukin), tay áo bọc thép (kote), tóp mỡ (suneate), và cuisses (haidate).

Ashigaru armour varied depending on the period, from no armour to heavily armored and could consist of conical hats called jingasa made of lacquered hardened leather or iron, cuirasses ( dō ), helmets ( kabuto ), armoured hoods ( tatami zukin ), armored sleeves ( kote ), greaves ( suneate ), and cuisses ( haidate ) .

WikiMatrix

cờ của Thụy Sĩ và Thành quốc Vatican là những cờ vuông duy nhất.

The flags of Switzerland and the Vatican City are the only national flags which are exact squares.

WikiMatrix

3 Làm thế nào anh chị có thể nhận được lợi ích? thư mở đầu của Hội đồng Lãnh đạo khuyến khích chúng ta bằng những lời sau: “Hãy dùng trí tưởng tượng cùng những giác quan của các anh chị.

3 How You Can Benefit: The opening letter from the Governing Body encourages us with these words: “Use your imagination; get your senses involved.

jw2019

Thư không nói rõ lý do, nhưng khi chúng tôi đến Hy Lạp, một thư khác đến từ Hội Đồng Lãnh Đạo Trung Ương được đọc trước Ủy Ban Chi Nhánh, bổ nhiệm tôi làm phối hợp viên Ủy Ban Chi Nhánh tại xứ ấy.

No reason was given, but when we arrived in Greece, another letter from the Governing Body was read to the Branch Committee, appointing me Branch Committee coordinator in that country.

jw2019

bài yomifuda tương ứng minh họa câu tục ngữ có liên quan tới hình vẽ và âm tiết kana đầu tiên được minh họa trên torifuda.

Its corresponding yomifuda features a proverb connected to the picture with the first syllable being the kana displayed on the torifuda.

WikiMatrix

Sao cuối cùng anh lại làm việc nơi tầng hầm hay nơi gì cũng được và chống tội phạm cùng với một gã đội mũ trùm xanh vậy?

Uh, how do you end up working out of a basement or wherever we are and fighting crime with a guy who wears a green hoodie?

OpenSubtitles2018. v3

Đó là lý do vì sao, với ánh sáng, đỏ cộng với xanh ra màu vàng.

That’s why, for light, red plus green equals yellow .

QED

Chúng tôi bơm lại bóng, buộc vào dây và treo lên cùng với những cờ.

And we re – inflated all of the balloons, put them up on a string, and hung them up there among the prayer flags .

QED

24 thư từ Ai Len

24 A Letter From Ireland

jw2019

Nhiều hoá chất có trong thuốc có thể gây ra những đột biến nguy hiểm lên DNA của cơ thể, là nguyên nhân hình thành ung thư.

Many of the chemicals inside cigarettes can trigger dangerous mutations in the body’s DNA that make cancers form.

ted2019

Thường thì sa van hai không gây ra vấn đề gì .

Usually mitral valve prolapse does n’t cause any problems .

EVBNews

rời cây là vì gió cuốn đi .

Leaf departure is because of Wind pursuit .

EVBNews

Trong cuộc Nội chiến Nga, một sĩ quan Anh, P.J. Woods, quê ở Belfast, đã thành lập một Trung đoàn Karelia, trong đó có một shamrock trên một cánh đồng cam trong huy hiệu của trung đoàn.

During the Russian Civil War a British officer Col. P.J. Woods, of Belfast, established a Karelian Regiment which had a shamrock on an orange field as its regimental badge.

WikiMatrix

Josué không sa vào bẫy của thuốc .

Josué did not fall into the trap of smoking.

jw2019

Liên đoàn bóng đá châu Đại Dương CONCACAF Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ Đấu thầu được đặt tên là “Thống nhất 2026”, biểu trưng của giá thầu là một quả bóng với số 26 đại diện cho năm “2026” với màu sắc của các cờ của Canada, México và Hoa Kỳ và khẩu hiệu là: “United As One” (tiếng Tây Ban Nha: “Unidos Como Uno”, tiếng Pháp: “Unis Comme Un”). và “Football For All” (tiếng Tây Ban Nha: “Fútbol Para Todos”, tiếng Pháp: “Football Pour Tous”).

The bid is branded “United 2026”, the logo of the bid is a ball with the number 26 representing the year “2026” with the colors of the flags of Canada, Mexico, and the United States and the slogans are: “United As One” (Spanish: “Unidos Como Uno”, French: “Unis Comme Un”). and “Football For All” (Spanish: “Fútbol Para Todos”, French: “Football Pour Tous”).

WikiMatrix

Hầu hết những chiếc quên mất sự liên kết này và cảm thấy tách biệt và cô độc .

Most leaves forget this connection and feel separate and alone .

EVBNews

Khi ấy, nhiều người tị nạn từ Pháp đã được nhập tịch, và với phiếu của họ những người ủng hộ Calvin chiếm đa số tại hội đồng và tòa án.

By then, many of the French refugees had been granted citizenship and with their tư vấn, Calvin’s partisans elected the majority of the syndics and the councillors .

WikiMatrix

Kinh Thánh cũng giống như một thư của ‘Cha trên trời’ chúng ta, Đức Giê-hô-va (Ma-thi-ơ 6:9).

In a way, the Bible is like a letter from our “Father in the heavens,” Jehovah.

jw2019