ma trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Các chị em cũng sẽ mỉm cười khi nhớ tới câu này: “Vua sẽ trả lời rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn nầy của anh em ta, ấy là đã làm cho chính mình ta vậy” (Ma Thi Ơ 25:40).

You will also smile as you remember this verse: “And the King shall answer and say unto them, Verily I say unto you, Inasmuch as ye have done it unto one of the least of these my brethren, ye have done it unto me” (Matthew 25:40).

LDS

(Ê-sai 30:21; Ma-thi-ơ 24:45-47) Trường Ga-la-át giúp các học viên gia tăng lòng biết ơn đối với lớp “đầy-tớ”.

(Isaiah 30:21; Matthew 24:45-47) Gilead School helped the graduates to grow in appreciation for that slave class.

jw2019

Album này được phát hành dưới giấy phép của Warner Music France, bao gồm các đĩa đơn “Quand je ne chante pas”, “Ma vie dans la tienne”, “L’oubli” và “Ton désir”.

The album, which was released under license by Warner Music France, included the singles “Quand je ne chante pas”, “Ma vie dans la tienne”, “L’oubli” and “Ton désir”.

WikiMatrix

Đức Chúa Trời không gây ra cuộc chiến Ha-ma-ghê-đôn.

The war of Armageddon is not an act of aggression by God.

jw2019

Các nhà nghiên cứu cho chúng ta biết rằng có một bộ phận trong óc chúng ta được gọi là trung tâm khoái lạc.2 Khi được kích thích bởi vài chất ma túy hoặc hành vi nào đó thì trung tâm này sẽ áp đảo một bộ phận trong óc chúng ta là bộ phận chỉ huy ý chí, cách xét đoán, lý luận và đạo đức.

Researchers tell us there is a mechanism in our brain called the pleasure center.2 When activated by certain drugs or behaviors, it overpowers the part of our brain that governs our willpower, judgment, logic, and morality.

LDS

Một số người phản đối bất cứ sự hạn chế nào về hình ảnh sách báo khiêu dâm hoặc ma túy đầy nguy hiểm.

Some oppose any restrictions on pornography or dangerous drugs.

LDS

Cậu vẫn nghĩ tôi lần theo một con ma?

You still think I’m after a ghost?

OpenSubtitles2018. v3

Trong nỗ lực khiến Gióp từ bỏ việc thờ phượng Đức Chúa Trời, Ma-quỉ đã giáng xuống đầu người trung thành ấy hết tai họa này đến tai họa khác.

In an effort to turn him away from serving God, the Devil brings one calamity after another upon that faithful man.

jw2019

Vì vậy, chắc chắn là Ma-ri không có người con nào khác”.

In view of this, then, there can be no doubt that Mary did not have any other children.”

jw2019

Và dù công việc may lều là tầm thường và khó nhọc, họ đã vui lòng làm thế, ngay cả làm việc “cả ngày lẫn đêm” hầu đẩy mạnh công việc của Đức Chúa Trời—cũng giống như nhiều tín đồ đấng Christ ngày nay làm việc bán thời gian hoặc làm theo mùa để nuôi thân hầu dành phần nhiều thời giờ còn lại để giúp người ta nghe tin mừng (I Tê-sa-lô-ni-ca 2:9; Ma-thi-ơ 24:14; I Ti-mô-thê 6:6).

And although their work of tentmaking was humble and fatiguing, they were happy to do it, working even “night and day” in order to promote God’s interests—just as many modern-day Christians maintain themselves with part-time or seasonal work in order to dedicate most of the remaining time to helping people to hear the good news.—1 Thessalonians 2:9; Matthew 24:14; 1 Timothy 6:6.

jw2019

Chúng ta biết nhiều về Ma-quỉ khi xem xét những lời Chúa Giê-su nói với những người dạy đạo vào thời ngài: “Các ngươi bởi cha mình, là ma-quỉ, mà sanh ra; và các ngươi muốn làm nên sự ưa-muốn của cha mình.

We learn a lot about the Devil when we consider Jesus ’ words to religious teachers of his day : “ You are from your father the Devil, and you wish to do the desires of your father .

jw2019

(Ma-thi-ơ 4:1-4) Việc ngài có ít của cải là bằng chứng cho thấy ngài không sử dụng quyền phép để trục lợi vật chất.

(Matthew 4:1-4) His meager possessions were evidence that he did not profit materially from the use of his power.

jw2019

Với tôi, có vẻ là, chuyện ma cà rồng này chứa một yếu tố có sức dụ hoặc rất lớn.

It just strikes me that this business of vampirism… has a very strong element of sexual confusion.

OpenSubtitles2018. v3

Điều đáng chú ý là tối hôm trước, tôi bị buộc tội là người chịu trách nhiệm về cảnh ngộ khốn khổ của các tù nhân khác vì tôi không chịu cùng họ cầu nguyện bà Ma-ri Đồng trinh.

Coincidentally, the evening before, I had been accused of being responsible for the plight of the other prisoners because I would not join in their prayers to the Virgin Mary.

jw2019

Đó là đức tin vững mạnh nơi Đức Giê-hô-va và các lời hứa của Ngài.—Rô-ma 10:10, 13, 14.

Strong faith in Jehovah and in his promises. —Romans 10:10, 13, 14.

jw2019

Ta không nên nghĩ rằng việc này quá khó, vì hãy nhớ rằng Giê-su cũng nói: “Vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ-nhàng” (Ma-thi-ơ 11:30).

We should not think that this is too difficult, for, remember, Jesus also said : “ My yoke is kindly and my load is light. ”

jw2019

Rồi Chúa Giê-su nói rằng người ta cũng hành động y như vậy trước khi thế gian ngày nay kết liễu.—Ma-thi-ơ 24:37-39

Then Jesus said that people would be acting just like that before this world ends. —Matthew 24:37-39.

jw2019

Lời tường thuật của Lu-ca nói tiếp rằng sau đó Ma-ri lên đường đi đến Giu-đa đặng thăm người bà con đang mang thai là Ê-li-sa-bét.

Luke’s account goes on to relate that Mary thereupon traveled to Judah to visit her pregnant relative Elizabeth.

jw2019

Con điếm này, với nước da bánh mật, gương mặt ranh ma, cười cười và lừa cậu ngọt xớt để cậu mang nó tới đây, đào bới và moi móc cái gì?

This whore, with her cokeynut skin … ‘ n her slywise mask, smiling’n worming’her way … so you trust n bring her here … scavin n sivvin for what ?

OpenSubtitles2018. v3

Chúng tôi không thờ phượng Ma-quỉ.

We do not worship the Devil.

jw2019

Ma-thi-ơ 10:16-22, 28-31 Chúng ta có thể sẽ gặp sự chống đối nào, nhưng tại sao chúng ta không nên sợ những kẻ chống đối?

Matthew 10 : 16-22, 28-31 What opposition can we expect, but why should we not fear opposers ?

jw2019

Kinh-thánh nói: “Con người đã đến,… phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người” (Ma-thi-ơ 20:28; I Ti-mô-thê 2:6).

( Isaiah 53 : 4, 5 ; John 10 : 17, 18 ) The Bible says : “ The Son of man came. .. to give his soul a ransom in exchange for many. ”

jw2019

Trong An Ma 19:15–17, hãy tô đậm bất cứ từ và cụm từ nào cho thấy rằng các tôi tớ của La Mô Ni đang quay về với Thượng Đế.

In Alma 19:15–17, highlight any words and phrases demonstrating that Lamoni’s servants were turning to God.

LDS

11 Và chuyện rằng, quân của Cô Ri An Tum Rơ cắm lều bên đồi Ra Ma, và chính ngọn đồi này là nơi mà cha tôi là Mặc Môn đã achôn giấu những biên sử thiêng liêng cho mục đích của Chúa.

11 And it came to pass that the army of Coriantumr did pitch their tents by the hill Ramah; and it was that same hill where my father Mormon did ahide up the records unto the Lord, which were sacred.

LDS

Khi bị tù ở Rô-ma, sứ đồ Phao-lô đã khiêm nhường xin anh em tín đồ Đấng Christ cầu nguyện cho ông.

When the apostle Paul became a prisoner in Rome, he humbly asked fellow Christians to pray in his behalf.

jw2019