phong cảnh trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Mặc dù cả nhóm nhìn cùng một phong cảnh, mỗi người thấy một cách khác nhau.

Although the entire group beholds the same scene, each person sees it differently.

jw2019

Phong cảnh không thì chưa đủ.

Landscape was not enough.

QED

Phong cảnh là phẳng với một số undulations và có chứa một loạt các loại thực vật.

The landscape is flat with some undulations and contains a wide range of vegetation types.

WikiMatrix

Phong cảnh đẹp hơn cả sự mô tả.

The scenery was beautiful beyond description.

Tatoeba-2020. 08

Đó là một bức tranh phong cảnh với những nhân vật chỉ mặc một nửa, đang uống rượu.

It was a landscape with figures, semi- dressed, drinking wine.

QED

Sau đó, đó là bức tranh phong cảnh.

Then, that is scenery painting.

QED

Chúng tôi nói về chuyện vẽ lại phong cảnh

We talked about capturing nature in art.

OpenSubtitles2018. v3

Ngưỡng của giữa khoa học Và khả năng hình thành phong cảnh cảm xúc của chúng tôi?

What are the thresholds between science and its ability to shape our emotional landscape?

ted2019

Phong cảnh có truyền cảm hứng cho anh không?

Do the views inspire you?

OpenSubtitles2018. v3

HÃY tưởng tượng đám đông du khách ngắm xem một phong cảnh đẹp như tranh.

IMAGINE a crowd of tourists viewing a picturesque landscape.

jw2019

Cảnh đó đối với tôi là phong cảnh đẹp nhất và buồn nhất cõi thế gian.

It is, for me, the most beautiful and saddest landscape in the world.

Literature

Vậy, 500 năm trước thời Columbus, những vần điệu của phong cảnh đã hiện diện trong phong tục.

So, 500 years after Columbus, these ancient rhythms of landscape are played out in ritual.

ted2019

Vườn tại Ermenonville đã là một trong những kiểu mẫu đẹp nhất của vườn phong cảnh Pháp.

The garden at Ermenonville was one of the earliest and finest examples of the French landscape garden.

WikiMatrix

(Xem khung “Cùng phong cảnh, cách nhìn khác”).

(See the box “Same Landscape, Different Views.”)

jw2019

Thật là một phong cảnh ngoạn mục chào đón cặp mắt của chúng ta!

What a rapturous sight greets our eyes!

jw2019

Đối với tôi, đó là một điều làm sao lãng rất lớn khỏi phong cảnh tuyệt vời.

To me, it was a huge distraction from the magnificent view.

LDS

Biệt thự Rusovce, với vườn phong cảnh Anh của nó, tại thị xã Rusovce.

Rusovce mansion, with its English park, is in the Rusovce borough.

WikiMatrix

Phong cảnh này trước đây chúng tôi chưa hề gặp. ”

Landscapes like we’ve never seen before. “

OpenSubtitles2018. v3

Tôi chụp ảnh phong cảnh núi non ở nơi này

I’ m taking photographs to the mountains

opensubtitles2

Tuy nhiên, nhiều người chưa từng nghe nói về phong cảnh lạ lùng này ở Phi-líp-pin.

Nevertheless, many people have never heard of this awesome sight in the Philippines.

jw2019

“Hãy tưởng tượng đám đông du khách ngắm xem một phong cảnh đẹp như tranh.

“Imagine a crowd of tourists viewing a picturesque landscape.

jw2019

Phong cảnh ảm đạm của Mặt Trăng.

The stark landscape of the Moon.

OpenSubtitles2018. v3

Chúng tôi bỏ đi phong cảnh và dựng lại địa hình.

So we would take the landscape and we would build up the topography.

QED

Cô ấy nói cô ấy có đến đây, và khám phá ra những phong cảnh rất hấp dẫn.

She said that she came out here, and she discovered some breathtaking views.

OpenSubtitles2018. v3

Geogre — một thành phố xinh đẹp với phong cảnh vùng đất đỏ.

George — a beautiful town of red rock landscapes.

ted2019