thứ tự trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Điều này làm cho thứ tự chọn một trong các quy trình logistic được kiểm soát nhất.

This makes order picking one of the most controlled logistic processes.

WikiMatrix

Khối acsitrap này ngày nay nằm tại Bảo tàng Anh Quốc, dưới số thứ tự BM EA 1100.

The architrave is now in the British Museum, under the catalog number BM EA 1100.

WikiMatrix

Nội dung sách này được trình bày theo chủ đề chứ không theo thứ tự thời gian.

The information in the book is presented, not in chronological order, but by subject.

jw2019

Cũng sẽ tiếp tục tiếp theo thứ tự.

Will also continue Next order.

QED

Chúng ta có thể tin rằng sự sống lại trên đất cũng sẽ diễn ra theo thứ tự.

We can trust that the earthly resurrection will likewise proceed in an orderly manner.

jw2019

Đệ Nhị Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi (theo thứ tự chữ cái)

The Second Quorum of the Seventy (in alphabetical order)

LDS

Khi đặt mã này cùng mã lựa chọn tham gia thì thứ tự không quan trọng.

When placed with the opt-in code, the order does not matter.

support.google

Đặt tất cả các mảnh giấy có ghi chữ không theo thứ tự nào cả xung quanh phòng.

Randomly place all the wordstrips around the room .

LDS

Hãy cho chủ biết về công việc và thứ tự ưu tiên của bạn.

Speak to your employer about your work and your priorities.

jw2019

Xin hãy giảng dạy các bài học theo thứ tự mà chúng được in ra.

Please teach the lessons in the order they are printed.

LDS

Cả hai thứ đều cần thiết theo thứ tự đó.

but both are needed.

OpenSubtitles2018. v3

Hãy cảnh giác trước áp lực khiến bạn đặt thứ tự ưu tiên giống người khác.

Beware of pressure to adopt the priorities of others around you as your own.

jw2019

Các cách đó, xếp theo thứ tự phức tạp, là như sau:

In order of complexity:

support.google

Đệ Nhất Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi (theo thứ tự chữ cái)

The First Quorum of the Seventy (in alphabetical order)

LDS

Tuy nhiên, những mục tiêu này đôi khi được xem xét riêng, và theo thứ tự khác nhau.

At times, however, they may be given attention separately, and the order may vary.

jw2019

Thứ tự bánh trước rồi nước sau là rất quan trọng.

The sequence of bread first and water second is not inconsequential.

LDS

8 Có tinh thần cấp bách cũng bao hàm việc sắp xếp thứ tự ưu tiên.

8 Having a sense of urgency also involves setting priorities.

jw2019

Tất cả những con số đều giống nhau theo cùng thứ tự.

All the same numbers in the same order.

OpenSubtitles2018. v3

(Nhượng quyền McDonalds được thiết lập ở Israel và Lebanon từ năm 1993 và 1998 theo thứ tự.)

(McDonald’s franchises were established in Israel and Lebanon in 1993 and 1998, respectively.)

WikiMatrix

Chuyển họ ra theo thứ tự mức độ an toàn.

Move’em out in order of security grades.

OpenSubtitles2018. v3

Thứ tự Sắp xếp

Sorting Order

KDE40. 1

Lên sâu khấu từ bên phải, theo đúng thứ tự, ngay.

Stage right, in order, now.

OpenSubtitles2018. v3

Chúng đứng thứ hai và thứ năm dài nhất của loại cầu nổi, theo thứ tự vừa nói.

They are the second and fifth longest such bridges, respectively.

WikiMatrix

Thứ tự các trang trong PDF phải khớp với thứ tự các trang trong sách thực.

The order of pages in the PDF should match those of the physical book.

support.google