Nhận thẻ ghi tiêm chủng COVID-19 của quý vị từ CDC

Nếu quý vị cần một liều vắc-xin ngừa COVID-19 khác

Thẻ tiêm chủng COVID-19 của CDC

Mang theo Thẻ tiêm chủng COVID-19 của CDC đến cuộc hẹn nếu quý vị cần tiêm một mũi vắc-xin ngừa COVID-19 khác để nhà cung cấp của quý vị có thể điền thông tin về mũi tiêm bổ sung.

Nếu quý vị làm mất thẻ ghi tiêm chủng COVID-19 từ CDC hoặc không có bản khác, hãy liên hệ trực tiếp với nhà cung cấp dịch vụ tiêm chủng để tiếp cận hồ sơ tiêm chủng của quý vị.

  • Nếu quý vị không thể liên lạc trực tiếp với điểm tiêm chủng, hãy liên lạc với hệ thống thông tin chủng ngừa (IIS) của sở y tế tiểu bang. Các nhà cung cấp dịch vụ chủng ngừa được yêu cầu phải báo cáo việc chủng ngừa COVID-19 lên IIS và các hệ thống liên quan của họ.
  • Nếu quý vị đăng ký ghi danh trong v-safe hoặc VaxText sau liều vắc-xin đầu tiên, quý vị có thể truy cập thông tin chủng ngừa của quý vị bằng các công cụ đó.
  • Nếu quý vị đã nỗ lực hết sức để tìm thông tin chủng ngừa của mình, không thể nhận được bản photo hoặc bản thay thế cho thẻ chủng ngừa của quý vị và cần tiêm một liều vắc-xin ngừa COVID-19 nữa, hãy trao đổi với nhà cung cấp dịch vụ tiêm chủng.

CDC không giữ hồ sơ tiêm chủng hoặc quyết định cách sử dụng hồ sơ tiêm chủng như thế nào và CDC  không cung cấp thẻ hồ sơ tiêm chủng COVID-19 có nhãn trắng của CDC cho mọi người. Những thẻ này được các sở y tế tiểu bang phân phối cho các nhà cung cấp dịch vụ tiêm chủng.

Vui lòng liên hệ với sở y tế tiểu bang quý vị nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào khác về hồ sơ tiêm chủng. Sở y tế tiểu bang hoặc địa phương cũng có thể cung cấp thêm thông tin về luật hoặc các quy định tại khu vực của quý vị.

Mang theo thẻ tiêm chủng khi đi tiêm liều thứ hai, liều bổ sung hoặc liều nhắc lại

  • Liều thứ hai là cần thiết như một phần trong loạt vắc-xin ban đầu cho những người được tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 của Pfizer-BioNTech hoặc Moderna. Quý vị phải hoàn thành loạt vắc-xin ban đầu (2 liều với vắc-xin ngừa COVID-19 của Pfizer-BioNTech hoặc Moderna) hoặc 1 liều với vắc-xin ngừa COVID-19 của Johnson & Johnson (J&J)/Janssen) mới được xem là đã tiêm chủng đầy đủ.
  • Một liều chính bổ sung thêm dành cho những người chưa tạo được hoặc chưa có bất kỳ sự bảo vệ nào từ loạt vắc-xin ban đầu của họ. Đây có vẻ là trường hợp của một số người bị suy giảm miễn dịch đã tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 của Pfizer-BioNTech hoặc Moderna.
  • Liều nhắc lại dành cho những người đã hình thành đủ khả năng bảo vệ sau khi hoàn thành loạt vắc-xin ban đầu, nhưng sau đó khả năng bảo vệ giảm dần theo thời gian. Người từ 16 tuổi trở lên có thể được tiêm mũi nhắc lại.
    • Người đã tiêm loạt vắc-xin chính ban đầu ngừa COVID-19 của Pfizer-BioNTech hoặc Moderna đủ điều kiện tiêm liều nhắc lại sau ít nhất 6 tháng kể từ liều chính ban đầu. Thiếu niên 16-17 tuổi chỉ có thể tiêm liều tiêm nhắc COVID-19 của Pfizer-BioNTech.
    • Người đã tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 của Johnson & Johnson/Janssen nên tiêm mũi nhắc lại tối thiểu 2 tháng sau mũi ban đầu. Vắc-xin của Pfizer-BioNTech hoặc Moderna (vắc-xin mRNA ngừa COVID-19) được ưu tiên trong hầu hết các trường hợp. Dù các loại vắc-xin mRNA được ưu tiên hơn, song vắc-xin ngừa COVID-19 của J&J/Janssen có thể được cân nhắc sử dụng trong một số trường hợp.

Thiếu niên 16-17 tuổi chỉ hoàn toàn có thể tiêm liều tiêm nhắc COVID-19 của Pfizer-BioNTech .