Trưởng phòng tư pháp tiếng Anh là gì?

Trưởng phòng tư pháp là một thuật ngữ rất quen thuộc so với dân cư Nước Ta. Tuy nhiên với những cá thể người quốc tế đây là từ ngữ còn khá lạ lẫm .

Để hiểu chính xác nhất về vấn đề này, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu thông qua bài viết trưởng phòng tư pháp tiếng Anh là gì? sau đây.

Trưởng phòng tư pháp là gì?

Trưởng phòng tư pháp là người đứng đầu phòng tư pháp cấp huyện, được chỉ định, không bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng bởi quản trị Ủy ban nhân dân cấp huyện khi thỏa mãn nhu cầu những điều kiện kèm theo theo pháp luật .

Trường phòng tư pháp là công chức nhà nước được hưởng lương từ ngân sách nhà nước, thực hiện nhiệm vụ quyền hạn trong phạm vi theo quy định,

Trưởng phòng tư pháp phải chịu mọi nghĩa vụ và trách nhiệm phát sinh trong việc làm của mình trước Ủy ban nhân dân, quản trị ủy ban nhân dân cấp huyện, trước pháp lý .
Với tư cách là người đứng đầu phòng tư pháp cấp huyện, thực thi quản trị nhà nước trong việc kiến thiết xây dựng và thi hành pháp lý trên địa phận, trấn áp những thủ tục hành chính, trợ giúp pháp lý, … bảo vệ triển khai đúng theo lao lý pháp lý .
Quản lý mọi hoạt động giải trí của Phòng và những công chức Tư pháp – Hộ tịch trên địa phận quản trị .
Để được chỉ định trưởng phòng tư pháp cần, trong bước đầu cần bảo vệ những điều kiện kèm theo chính như : phẩm chất chính trị, lối sống, đạo đức, hiểu biết, năng lượng chỉ huy, quản trị, có sức khỏe thể chất, trình độ huấn luyện và đào tạo, …

Trưởng phòng tư pháp tiếng Anh là gì?

Trưởng phòng tư pháp tiếng Anh là Head of the Justice Department.

Trưởng phòng tư pháp trong tiếng Anh nghĩa là :
Head of the Justice Department is the head of the district-level judiciary, appointed, dismissed, transferred, transferred, or rewarded by the Chairman of the district-level People’s Committee when the prescribed conditions are met .
Head of the Justice Department is a state employee who is entitled to salary from the state budget and performs duties and powers within the prescribed limits .
Head of the Justice Department of the judiciary must bear all responsibilities arising in his / her work before the People’s Committee, the President of the district People’s Committee, before the law .
As the head of the district judiciary department, perform the state management in law construction and enforcement in the area, control administrative procedures, legal aid, … ensure implementation. in accordance with the law .
Manage all activities of the Division and Judicial civil servants – Civil status in the area of ​ ​ management .
In order to be appointed as Head of the Justice Department, it is necessary to initially ensure the main conditions such as : political quality, lifestyle, ethics, understanding, leadership capacity, management, good health, education level. create, …

Ví dụ một số cụm từ liên quan đến trưởng phòng tư pháp tiếng Anh là gì?

– Phòng tư pháp có nghĩa tiếng Anh làJustice department.

– Sở tư pháp có nghĩa tiếng Anh là Department of Justice .
– Bộ tư pháp có nghĩa tiếng Anh là Judicial .
– Phó trưởng phòng tư pháp có nghĩa tiếng Anh là Deputy Chief of Justice Department .
– Bộ phận tư pháp có nghĩa tiếng Anh là Justice department .
– Tư pháp-hộ tịch có nghĩa tiếng Anh là Judicial-civil status .
– Phòng hỗ trợ tư pháp có nghĩa tiếng Anh là Judicial Complementary Office .
– quản trị ủy ban nhân dân có nghĩa tiếng Anh là Chairman of the People’s Committees .
– Thủ trưởng đơn vị chức năng có nghĩa tiếng Anh là Unit heads .
– Cán bộ tư pháp có nghĩa tiếng Anh là Judicial officer .

Một số câu thường sử dụng cụm từ trưởng phòng tư pháp tiếng Anh là?

Dưới đây chúng tôi xin liệt kê một số câu thường sử dụng có liên quan đến trưởng phòng tư pháp tiếng Anh như sau:

– Chức năng, trách nhiệm, quyền hạn của trưởng phòng tư pháp là gì ? – What are the functions, duties and powers of the Head of the Justice Department ?
– Trưởng phòng tư pháp lương có cao không ? – Is the Head of the Justice Department’s salary high ?
– Điều kiện để được chỉ định làm trưởng phòng tư pháp ? – What are the conditions for being appointed as Head of the Justice Department ?

– Có phải mỗi phòng tư pháp chỉ có một trưởng phòng tư pháp?– Does each judicial office have only one Head of the Justice Department?

– Trưởng phòng tư pháp có phải là công chức nhà nước không ? – Is the head of the judicial department a government official ?
– Những hình thức giải quyết và xử lý kỷ luật so với trưởng phòng tư pháp là gì ? – What are disciplinary actions against the Head of the Justice Department ?
>> >> > Tham khảo : Lý lịch tư pháp là gì ?